جمعه 28 خرداد 1400  |   7 ذی القعده 1442

 

...

شرح وظايف و مأموريت هاي معاونت پژوهشي و آموزشي


1_ برنامه ريزي و انجام مطالعات راهبردي و پژوهش هاي کاربردي در زمينه مسائل و نيازهاي فرهنگي اقشار مختلف جامعه اسـلامي بـويژه جوانـان بمنظور گسترش و تعميق فرهنگ ديني و معارف اسلامي .
2_ حمايت و پشتيباني علمي و تحقيقاتي از فعاليت ها و برنامه هاي سازمان .
3_ تهيه راهکارهاي مناسب جهت پاسخگويي بـه نيازهـا و حـل معـضلات فرهنگي متناسب با مأموريت هاي سازمان .
4_ شناسايي و تحليل ترفندهاي فرهنگي و تبليغـي عليـه اسـلام و انقـلاب اسلامي و ارائه راهکارهاي مقابله با آن متناسب با مأموريت هاي سازمان .
5_تهيه و تأمين محتواي فعاليت هاي فرهنگي و تبليغي سازمان .
6_ انجام همايش و مطالعات موردي در زمينـه شـناخت شـرائط و نگـرش گروه هاي اجتماعي و مؤثر نظير جوانان، دانشجويان، بانوان، فرهنگيـان و... بمنظور کسب اطلاع از آخرين وضعيت فکري جامعه .
7_ برقراري ارتباط و تعام ل با انديشمندان حوزه هاي علميه، مراکز آموزشـي و پژوهشي و اطلاع رساني جهت بهره گيري از امکانـات و توانمنـديهاي موجود .
8_جمع آوري اطلاعات، بررسي و ارزيابي تأثير محصولات فرهنگي عرضـه شده در جامعه .
9_ برگزاري مجموعه همايش هاي علمي پژوهشي در جهت توسعه و تعميق فرهنگ ديني .
10_تأليف، ترجمه، توليد و انتشار کتب، متـون و نـشريات مناسـب و مورد نظر بمنظور تعميق و گسترش فرهنگ و معارف اسـلامي متناسـب با مأموريت هاي سازمان .
11_رصــد شــبهات، پرســش هــاي اعتقــادي و فرهنگــي جامعــه و پاسخگويي به آن .
12_ ايجاد کتابخانه تخصصي، آرشيو مجلات و تأمين بانک اطلاعـات پژوهش هاي فرهنگي ديني جهت بهره گيري پژوهشگران در حـوزه هـاي مرتبط با مأموريت هاي سازمان و تجهيز کتابخانه هاي موجود به کتـب و ساير محصولات فرهنگي و ديني .
13_ انتشار خبرنامه يا گزارش نامه هاي فرهنگي و دينـي بـراي اطـلاع مديران و مسئولان سازمان و ساير مرازک ذيربط .
14_ساماندهي پژوهش هاي فرهنگي و ديني و حمايت از پژوهشگران و مؤلفين اين حوزه .
15_انجــام تــوان ســنجي از ســطح جامعــه و مخــاطبين ســازمان درخصوص کيفيت و اثربخشي برنامه هاي اجراء شده سازمان .
16_ برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي تخصصي بمنظور ارتقـاء توانمندي عناصر فرهنگي تأثيرگذار در توسعه فرهنگي - ديني جامعه .
17_ برنامه ريزي بمنظور بهره گيري از ظرفيت هاي نظام آموزشي رسمي کشور در جهت تأمين نيـروي انـساني متخـصص در زمينـه مـديريت و کارشناسي حوزه فرهنگي و تبليغي .
18_ برنامه ريزي بمنظور ايجاد و توسعه مؤسسات آموزش عالي مـورد نياز سازمان .
19_ بررسي و پيشن هاد برنامه درسي رشته هـاي موجـود در مؤسـسات آموزش عالي وابسته به سازمان و نظارت بر عملکرد آنها .
20_برنامه ريزي، توسعه، هدايت و نظارت بر مدارس علوم و معـارف اسلامي در سطح کشور . 

........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي