جمعه 28 خرداد 1400  |   7 ذی القعده 1442

 

...

آشنايي با مؤسسه آموزش‏عالي غيردولتي و غيرانتفاعي سوره

 
مصوب چهارصد و بيست و سومين جلسه مورخ 30/04/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي بمنظور تحقق اهداف مندرج در «كليات آيين‏نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالى غيردولتى - غيرانتفاعى» و اصلاحات بعدى آن، مصوب شورايعالى انقلاب فرهنگى، مؤسسه آموزش عالى غيردولتى - غيرانتفاعى سوره وابسته به سازمان تبليغات اسلامى، با اهداف و وظايف زير تأسيس و طبق مفاد اين اساسنامه و قوانين، مصوبات و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
اهداف :
1-احياى تفكر دينى در هنر.
2-شناسايى و احياى هنرهاى دينى و ملى - مذهبى.
3-تربيت و تعليم هنرمندان خلاق مورد نياز كشور.
4-تلاش براى توسعه كاربرد هنر و مردمى كردن هنر در جامعه.
5-تلاش براى تجلى ارزشهاى انقلاب توسط هنر.

وظايف:
1-پذيرش دانشجو در رشته‏هاى هنرى مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالى.
2-فراهم‏نمودن امكانات لازم براى تحقق اهداف مؤسسه.
3-همكارى مستمر با مراكز علمى كشور براى برطرف نمودن نيازها و توسعه آموزش وتحقيقات در رشته‏هاى هنرى.
4-مؤسسه يك واحد آموزشى و پژوهشى است.
5-محل فعاليت مؤسسه شهر تهران است.
مؤسسه واحدى است غيردولتى غيرانتفاعى و درآمدهاى آن صرف هزينه‏ها و سرمايه‏گذارى‏هاى عمرانى و تجهيزاتى و توسعه فعاليتهاى آن خواهد شد.
مؤسسه از تاريخ صدور مجوز تأسيس توسط شوراى گسترش آموزش عالى رسميت مى‏يابد و فعاليت آموزشى و پژوهشى آن از نظر دوره و رشته تحصيلى با مجوز شوراى گسترش آموزش عالى امكان‏پذير خواهد بود.

مقاطع تحصيلي و رشته‌هاي آموزشي اين موسسه به شرح زير است:
رديف
مقطع تحصيلي
رشته
گرايش
1
كارشناسي ارشد
تبليغ و ارتباطات فرهنگي و مديريت رسانه
2
كارشناسي
صنايع دستي
-
3
كارشناسي
گرافيك
-
4
كارشناسي
نقاشي
-
5
كارشناسي
سينما
تدوين
6
كارشناسي
سينما
فيلم‌برداري
7
كارشناسي
سينما
فيلم‌نامه‌نويسي
8
كارشناسي
سينما
كارگرداني
9
كارشناسي
تئاتر
بازيگري
10
كارشناسي
تئاتر
عروسكي
11
كارشناسي
تئاتر
كارگرداني
12
كارشناسي
تئاتر
ادبيات نمايشي
13
           كارشناسي        
معماري
داخلي
14
           كارشناسي        
معماري
ناپيوسته معماري
15
           كارشناسي        
معماري
مهندسي
16
كارشناسي
مديريت فرهنگي هنري
-
17
           كارشناسي        
موسيقي
-
18
           كارشناسي        
مرمت
-

مؤسسه تابع كليه قوانين، مقررات، ضوابط و آيين‏نامه‏هاى مربوط به مؤسسات آموزش عالى غيردولتى غيرانتفاعى مصوب شورايعالى انقلاب فرهنگى و وزارت فرهنگ و آموزش عالى و ساير قوانين و مقررات جارى كشور خواهد بود مدارك فارغ‏التحصيلى طبق ضوابط مصوب توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالى صادر مى‏شود.
فضا، امكانات و تجهيزات آموزشى و پژوهشى مؤسسه بايد مطابق با ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالى باشد.

منابع مالى مؤسسه عبارتند از:
1-اعتبارات سازمان تبليغات اسلامى و حوزه هنرى.
2-شهريه پرداختى دانشجويان.
3-درآمدهاى مؤسسه.

اركان مؤسسه:
- مؤسس
- هيات امناء
- رييس مؤسسه
- شوراى مؤسسه

مؤسس :
مؤسس مؤسسه، براساس مصوبه جلسه 421 مورخ 77/03/19 شورايعالى انقلاب فرهنگى، سازمان تبليغات اسلامى است.

وظايف و اختيارات مؤسس:
1-كسب امتياز تأسيس و ديگر مجوزهاى لازم از وزارت فرهنگ و آموزش عالى و سايرذمراجع ذيصلاح.
2-تدوين اساسنامه مؤسسه و پيشنهاد آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالى.
3-پيشنهاد آن عده از اعضاء هيات امناء كه بايد توسط مؤسس انتخاب شوند به وزارت‏فرهنگ و آموزش عالى و عزل هر يك از آنان.
4-ثبت مؤسسه در اداره ثبت شركتها پس از صدور مجوز تأسيس توسط شوراى گسترش آموزش عالى.
5-فراهم‏نمودن مقدمات و امكانات لازم براى شروع و ادامه فعاليت مؤسسه.
6-نظارت بر فعاليتهاى فرهنگى، آموزشى و پژوهشى مؤسسه براى تحقق اهداف مذكوردر ماده 1 اين اساسنامه.
7-بررسى و تأييد پيشنهاد هيئت امناء درمورد توسعه، انحلال و فعاليتهاى مؤسسه و ارائه‏آن به شوراى گسترش آموزش عالى براى تصويب نهايى.
8-پيشنهاد هرگونه تغيير در مواد اساسنامه به وزارت فرهنگ و آموزش عالى.
9-پيشنهاد انحلال مؤسسه به شوراى گسترش آموزش عالى.

هيات امناء:
اعضاى هيات امناء مؤسسه با توجه به مصوبات شورايعالى انقلاب فرهنگى به شرح زير انتخاب مى‏شوند:
الف: رييس سازمان تبليغات اسلامى (رييس هيئت امناء).
ب : يك نفر روحانى واجد شرايط .
ج : رييس مؤسسه (دبير هيات امناء).
د : حداقل 2نفر و حداكثر 8نفر از اعضاء هيات علمى دانشگاهها با رعايت شرايط مندرج در بند(ب) ماده 2اصلاحى و ماده 4 كليات آيين‏نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالى غيردولتى غيرانتفاعى مصوب شورايعالى انقلاب‏فرهنگى.
ه: استاندار يا نماينده وى با رعايت مصوبات شورايعالى انقلاب فرهنگى.
و : نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالى.
بعد از 2سال از شروع كار مؤسسه تعداد اعضاء هيات علمى هيات امناء بايدحداقل به 3نفر برسد. اين افراد بايد حداقل يك سال عضو رسمى مؤسسه بوده‏باشند.
نحوه اداره جلسات هيات امناء براساس آيين‏نامه داخلى كه در اولين جلسه‏هيات امناء تهيه و به تصويب مى‏رسد خواهد بود.
اعضاى هيات امناء با تأييد و حكم وزير فرهنگ و آموزش عالى براى مدت 4سال منصوب مى‏شوند.
هيات امناء حداقل ماهى يك بار به دعوت رييس هيات امناء تشكيل جلسه مى‏دهد. درصورت لزوم به پيشنهاد رييس مؤسسه و يا نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالى يا 3نفر از اعضاء پس از تأييد رييس هيات امناء، جلسه فوق‏العاده تشكيل مى‏شود.

وظايف و اختيارات هيات امناء:
1-پيشنهاد رييس موسسه به وزير فرهنگ و آموزش عالى.
2-تصويب سازمان و تشكيلات مؤسسه و آيين‏نامه‏هاى لازم بنا به پيشنهاد رييس‏مؤسسه.
3-بررسى و تصويب بودجه جارى، عمرانى و تحقيقاتى مؤسسه و پيشنهاد طرحهاى‏توسعه مؤسسه به مؤسس.
4-تعيين خزانه‏دار و حسابرس رسمى مؤسسه و همچنين تعيين اشخاصى كه حق‏گشايش حسابهاى بانكى به نام مؤسسه و حق برداشت از حسابهاى آن را دارند.
5-تأييد حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه با توجه به گزارش حسابرس مؤسسه و ارسال‏آن به مؤسس.
6-جلب كمكهاى مالى و امكانات از اشخاص حقيقى و حقوقى.
7-تصويب مقررات استخدامى مؤسسه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا.
8-تعيين ميزان حق‏التدريس، حق‏التحقيق، حق‏التأليف و حق‏الترجمه با رعايت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالى.
9-پيشنهاد هر نوع توسعه و يا انحلال رشته‏هاى آموزشى مؤسسه به مؤسس.
10-تصويب آيين‏نامه تشكيل شوراى مؤسسه.
11-تصويب آيين‏نامه‏هاى مالى و معاملاتى مؤسسه.
12-پيشنهاد ميزان شهريه دانشجويان و آيين‏نامه چگونگى دريافت آن به وزارت‏فرهنگ و آموزش عالى براى تصويب.
13-تصويب ظرفيت پذيرش دانشجو كه براى هر سال و دوره تحصيلى توسط رييس‏مؤسسه پيشنهاد مى‏شود و ارسال آن به شوراى گسترش آموزش عالى براى تصويب‏نهايى.
14-تنظيم و تصويب آيين‏نامه داخلى هيات امناء.
15-تصويب اخذ قرض‏الحسنه و تسهيلات بانكى.
16-پيشنهاد عزل رييس مؤسسه به وزير فرهنگ و آموزش عالى.
17-پيشنهاد انحلال مؤسسه به مؤسس.
تبصره: هيئت امناء در انجام وظايف خود، مصوبات و ضوابط شورايعالى انقلاب‏فرهنگى و وزارت فرهنگ و آموزش عالى و ساير قوانين و مقررات جارى كشوررا رعايت خواهد كرد.

رييس مؤسسه:
رييس مؤسسه كه نماينده قانونى مؤسسه در مراجع ذى‏صلاح مى‏باشد، به پيشنهاد هيات امناء، موافقت وزير فرهنگ و آموزش عالى، تأييد شورايعالى انقلاب فرهنگى و حكم رييس هيات امناء منصوب مى‏شود.
تبصره: پذيرش استعفاء و يا عزل رييس مؤسسه پس از تصويب هيات امناء و تأييد وزير فرهنگ و آموزش عالى با حكم رييس هيات امناء خواهد بود.

شوراى مؤسسه:
تشكيل شوراى مؤسسه و كميسيونهاى تخصصى (آموزشى، پژوهشى و دانشجويى) آن طبق آيين‏نامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى مصوب دويست و چهل و نهمين جلسه شورايعالى انقلاب فرهنگى خواهد بود.
تبصره: تركيب اعضاى شوراى مؤسسه و اختيارات و وظايف آن مطابق آيين‏نامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى كشور، مصوب شورايعالى انقلاب فرهنگى خواهد بود.
گزينش عمومى و علمى اعضاى هيات علمى و دانشجويان مؤسسه طبق ضوابطو مقررات جارى وزارت فرهنگ و آموزش عالى توسط مراجع ذيصلاح انجام خواهد شد.
پذيرش دانشجو براى مؤسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالى از طريق آزمونهاى رسمى كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مى‏شود، صورت مى‏پذيرد. وزارت فرهنگ و آموزش عالى بر كليه امور مؤسسه حق نظارت خواهد داشت.
در صورتى كه شوراى گسترش آموزش عالى با انحلال مؤسسه موافقت اصولى نمايد، مؤسس موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
1-كليه تعهدات مربوط به دانشجويان خود را تا اتمام دوره تحصيلات و امورفارغ‏التحصيلى آنان به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط به انجام‏برساند.
2-كليه امتيازات و اموالى را كه از منابع عمومى و دولتى و بانكها و شهرداريها و غيره دراختيار مؤسسه قرار گرفته است مسترد نمايد يا موافقت صاحبان حق را مبنى برواگذارى امتيازات و اموال مذكور به مؤسس، ارائه دهد.
3-كليه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه‏ها، مؤسسات دولتى، نهادهاى عمومى‏غيردولتى، بانكها، شهرداريها، ساير اشخاص حقوقى و حقيقى (اعم از اعضاى‏هيئت علمى و كارمندان خود) انجام دهد يا مؤسس با توافق صاحبان حق تعهدات مؤسسه را رأسا بپذيرد.
مواردى كه در اين اساسنامه پيش‏بينى نشده است تابع ضوابط و مقررات شورايعالى انقلاب فرهنگى و وزارت فرهنگ و آموزش عالى خواهد بود.
هرگونه تغيير در مواد اين اساسنامه با پيشنهاد مؤسس و تأييد شوراى گسترش آموزش عالى و تصويب شورايعالى انقلاب فرهنگى امكان‏پذير خواهد بود.

........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي