العربي | فارسي| English

صفحه نخست | اخبار | مقالات | گفتگو | آثارمعاونت | تماس باما | پست الكترونيكي

 
دو شنبه 23 مهر 1397  |   3 صفر 1440

 

...

شرح وظايف و مأموريت هاي دفتر تهيه و تأليف متون و نشريات1_تأليف، ترجمه، توليد و انتشارات کتب، متون و نشريات مناسب و مـورد نياز بمنظور تعميق و گسترش فرهنـگ و معـارف اسـلامي متناسـب بـا مأموريت هاي سازمان .


2_ ايجاد و تجهيز کتابخانه هاي تخصصي، آرشـيو مجـلات و تـأمين بانـک اطلاعات پژوهش هاي فرهنگي ديني جهت بهـره گيـري پژوهـشگران در حوزه هاي مرتبط با مأموريت هاي سازمان .


3_برنامه ريزي و تجهيز کتابخانه هاي موجود، به کتـب و اسـير محـصولات فرهنگي در حوزه دين .


4_انتشار خبرنامه يا گزارش نامه هاي فرهنگي و ديني براي اطلاع مديران و مسئولان سازمان و ساير مراکز ذيربط .


5_ همکاري و تعامل با مراکز اطلاع رساني بمنظور به ره گيري از مطالعـات و تحقيقات انجام شده .

6_ تعيين و اجراي سياست ها و خط مشي هاي مورد نظر در تدوين و انتـشار متون و نشريات .


7_بررسي و ارزيابي ادو اري و موردي از متون و نشريات منتشره سازمان و مجامع وابسته .


8_ همکاري و انجام حمايت لازم در توليد متون و نشريات دفاتر استاني .


9_نظارت .و تأمين محتواي فعاليت هاي فرهنگي و تبليغي سازمان فرهنگ ديني .

تازه های نشر