جمعه 28 خرداد 1400  |   7 ذی القعده 1442

 

...

شرح وظايف و مأموريت هاي دفتر برنامه ريزي پژوهش هاي کاربردي


• برنامه ريز ي و انجام مطالعات راهبردي و پژوهش هاي کـاربردي در زمينـه مسائل و نيازهاي فرهنگي اقشار مختلف جامعه اسـلامي بـويژه جوانـان بمنظور گسترش وتعميق معارف اسلامي و فرهنگ ديني .
• تبيين مواضع ارزش ها و دستاوردهاي انقـلاب اسـلامي در عرصـه هـاي مختلف .
• انجام پژوهش هاي لازم جهت تبيين نظامات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، و تربيتي حکومت اسلامي و ترسيم تمدن اسلامي .
• حمايت و پشتيباني علمي و تحقيقاتي از فعاليت ها و برنامه هاي سازمان .
• کسب اطلاع از آخرين پديده هاي اجتماعي و فرهنگـي مـؤثر بـر اذهـان جامعه خصوصاً در بين اقشار تأثيرگذار و بررسي پيامدهاي آن .
• تهيــه راهکارهــاي مناســب جهــت پاســخگويي بــه نيازهــا و مــسائل و مشکلات فرهنگي و اجتماعي متناسب با مأموريت هاي سازمان .
• رصد شبهات و پرسش هاي اعتقادات - فکري جامعـه و پاسـخگويي بـه آن .
• انجام همايش و مطالعات موردي در زمينـه شـناخت شـرائط و نگـرش گروه هاي اجتماعي و مؤثر نظير جوانان، دانشجويان، بانوان، فرهنگيـان و .....
• ساماندهي، هدايت و حمايت و پشتيباني از پژوهش هاي فرهنگي و ديني و پژوهگران اسلامي .
 

........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي