جمعه 28 خرداد 1400  |   7 ذی القعده 1442

 

...

شرح وظايف و مأموريت هاي دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزش هاي تخصصي غير رسمي1_توسعه و تقويت دوره هاي آموزشي تخصصي کـادر فرهنگـي و تبليغـي


مورد نياز کشور بر اسـاس نيازسـنجي و اولويـت هـاي تعيـين شـده بـا هماهنگي واحدهاي ذيربط .

2_برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي تخصصي به منظور تربيت کادرفرهنگي و تبليغي مورد نياز کشور متناسب با مأموريت هاي سازمان .


3_تهيه و تدوين سرفصل هاي دروس پيش بيني شده در دوره هاي آمـوزش تخصصي .


4_تهيه و تنظيم متون آموزشي دوره هاي تخصصي مورد نياز. 

 

5_ انجام مطالعات به منظور دستيابي به استانداردهاي آموزشي و بکارگيري فناوري نوين آموزشي .


6_ نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي آموزشي تخصي .


7_ برنامه ريزي و ايجاد مراکـز آموزشـي تخصـصي وابـسته بـه سـازمان ونظارت بر عملکر آنها .


8_ايجاد ارتباط و همکـاري مـستمر بـا انديـشمندان ، مراکـز و مؤسـسات علمــي، فرهنگــي و آموزشــي بــه منظــور بهــره گيــري از امکانــات و توانمندي هاي موجود .

 
9_ تهيه و تنظيم آئين نامه ها و مقررات آموزشي مورد نياز .


10_برگزاري سمينارها و کارگاه هاي آموزشي و توجيهي با همـاهنگي واحدهاي ذيربط سازماني .

........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي