جمعه 28 خرداد 1400  |   7 ذی القعده 1442

 

...
شماره : 27 تعداد بازدید : 3762


اسلام و اینترنت (رابطه مذهب اسلام و گسترش اینترنت)

Islam A nd In ternet
The C orrelation Betw een Islam ic Religion A nd In ternet Diffusion
اسلام و اينترنت
رابطه مذهب اسلام و گسترش اينترنت

اصل مقاله

Shai- lee Spigelman شاي لي اشپيگلمن
استاد دانشکده حکومت جان اف کندي دانشگاه هاروارد
http:// www. ksg. harvard. edu/ egovt : آدرس سايت نويسنده مقاله
آدرس سايت مقاله :
http:// www. ksg. harvard. edu/ iip/ stp 30. /Fall 2000 /spigelm an_ files/ slide 0001 .htm

مقدمه
انقلاب اطلاعات و ارتباطات درحال شکل دهي مجدد جهان است و اينترنت در رأس اين ] جريان [ قرار دارد . اثر اينترنت
بر تمام جنبه هاي زندگي مبهوت کننده است و اثر آتي آن هنوز ] بطور کامل [ نامعلوم است . با وجود تمام امکاناتي که
اينترنت داشته است درواقع،روند گسترش يا ] نشر [ آن درکشورهاي اسلامي کند است .
توضيحات مختلفي براي اين پديده وجود دارد که از آن ميان مي توان به درآمد ناخالص داخلي 1 پائين، ميزان بيسوادي
بالا،ساختارهاي سياسي و غيره اشاره نمود که اين مقاله به طور خلاصه به برخي از آنها خواهد پرداخت . در عوض در
اين مقاله بر تاثير مذهب بر گسترش اينترنت در کشورهاي اسلامي تمرکز شده است .
آيا مذهب اسلام مي تواند توضيحي منطقي براي گسترش کند اينترنت باشد؟
من در ابتدا به بررسي ارتباط آماري درصد مسلمانان کشورهاي مختلف و گسترش اينترنت مي پردازم . سپس به دنبال
دلايل فرهنگي و مذهبي اي که مانع رشد اينترنت در کشورهاي اسلامي مي باشد،خواهم گشت .
بخش آخر مقاله برفوايد اجتماعي دنياي مجازي ] اينترنت [ براي مسلمانان به عنوان يک مسلمان تمرکزدارد .
 

منبع : 1
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي